STRONA GŁÓWNA
Kliknij
Program wyborczy na kadencję 2014-2018


  Najważniejsze sprawy to:
 • praca dla lęborczan i udostępnianie nowych terenów pod działalność gospodarczą
 • bezpieczeństwo w naszym mieście
 • zdrowie mieszkańców i profilaktyka stomatologiczna w szkołach
 • wspieranie oddolnych inicjatyw obywateli
 • uczciwe i przyjazne władze samorządowe

  Dlatego chcemy min.:
 • zmniejszyć bezrobocie i sprzyjać przedsiębiorczości
 • upłynnic ruch uliczny, poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych
 • sprzyjać radom osiedli i inicjatywom lokalnym, umacniać budżet obywatelski
 • polepszyć dostępność usług lekarzy specjalistów
 • zapewnić w szkołach dostępność psychologa i logopedy, atrakcyjną ofertę zajęć i dobre warunki nauki
 • powstrzymać drastyczny spadek liczby rzeczywistych mieszkańców Lęborka (obecnie ok. 33.000)
 • powstrzymać wzrost zadłużenia miasta (ok. 58 mln)
 • wykorzystać szansę jaką daje turystyka i bliskość Łeby
 • wspierać zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Będziemy zabiegać także o:
 • udostępnienie nowych terenów pod inwestycje gospodarcze
 • program budowy dróg utwardzonych na nowych osiedlach jednorodzinnych
 • program rozbudowy i połączenia w logiczną całość dróg rowerowych
 • jawny wieloletni plan inwestycyjny z jasną zasadą kolejności realizacji
 • drogę ekspresową w celu skrócenia czasu dojazdu do Trójmiasta
 • budowę wschodniej obwodnicy miasta przez Marszałka Województwa
 • budowę parkingów w centrum i na terenach blokowisk
 • programy zdrowotne w szkołach, w tym w zakresie stomatologii
 • zagospodarowanie Parku Chrobrego
 • budowę placów zabaw i boisk także wśród blokowisk i na osiedlach jednorodzinnych
 • budowę małych torów dla dzieci jeżdżących na rolkach
 • wsparcie klubów sportowych, szczególnie szkolących dzieci
 • publiczny wykaz „jak głosował każdy radny”
 • obywatelskie konsultacje w sprawie projektów budżetu miasta
 • nowe formy prawne wsparcia lokalnych inicjatyw obywateli
 • stypendia dla twórców kultury i rozwój systemu stypendiów dla wybitnych uczniów
 • ścieżki do nordic-walking i wsparcie fachowego instruktora
 • street-workerów do pracy w terenie z trudną młodzieżą
 • jasne zasady polityki mieszkaniowej
 • Program odpracowania długów mieszkaniowych zamiast eksmisji
 • Zapraszanie obywateli-wnioskodawców na obrady Rady Miasta, gdy rozpatrywane będą ich wnioski, z prawem do zabrania głosu
 • Wykluczenie z Komisji Rewizyjnej radnych będących pracownikami miejskich urzędów lub spółek - dla bezstronności kontroli
Praca dla lęborczan
Chcemy pobudzania przedsiębiorczości poprzez ulgi podatkowe, udostępnianie kolejnych terenów na inwestycje przemysłowe, wykorzystanie szansy na rozwój usług i handlu dzięki turystyce i bliskość Łeby. Przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S6 skróci czasu dojazdu do Trójmiasta. To szansa na ulokowania swojego biznesu w Lęborku przez nowych inwestorów, ułatwienie lęborskim firmom kontaktów z zewnętrznymi kontrahentami, oraz zwiększeni szans na zdobycie pracy w Trójmieście przez lęborczan, którzy nie chcą opuszczać naszego Miasta.

Drogi przejezdne i bezpieczne
Godziny porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego to koszmar. Należy upłynnić ruch drogowy na rondzie Solidarności i przyległych głównych ulicach. Chcemy też poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach ul. Armii Krajowej z Aleja Wolności i z ul. Czołgistów. Rozbudować i połączyć w logiczną całość drogi rowerowe. Musimy urządzić bezpieczniejsze przejścia dla pieszych w pobliżu szkół i dużych sklepów. Jesteśmy za tworzeniem parkingów, szczególnie przy głównych drogach, w okolicy szkół i przedszkoli, a także na potrzeby blokowisk spółdzielni mieszkaniowej. Chcemy jasnego programu budowy ulic utwardzonych na istniejących drogach gruntowych, aby osiedla odleglejsze od centrum także miały dojazd na miarę XXI wieku.

Wyzwolić aktywność – zaufać obywatelom
Sami mieszkańcy najlepiej dostrzegają lokalne problemy. Pokazał to budżet obywatelski, opracowany przez szefa naszego komitetu Arkadiusza Mielewczyka. Lęborczanie zgłosili 46 cennych pomysłów: siłownie zewnętrzne, parkingi, bezpieczne przejścia dla pieszych, palce zabaw, trakty spacerowe, podwórka i dojazdy do bloków, chodniki i ulice, wybieg dla psów, szachy na Pl. Pokoju, program dla niepełnosprawnych, programy sportowe i programy dla młodzieży oraz dzieci. Pomysły były tanie - każdy poniżej 0,15% budżetu miasta. Można tanio i pożytecznie. Chcemy umacniać budżet obywatelski, aby był kontynuowany i szybciej realizowany, aby coraz więcej osób w nim uczestniczyło. Chcemy umożliwić powstanie rad osiedli, które będą pilnowały lokalnych spraw, będąc bliżej obywateli. Radni w osiedlach powinni działać bez pobierania diet. Chcemy wdrożyć dotacje na tzw. inicjatywy lokalne zgodnie z art.19b ustawy o działalności pożytku publicznego. Zwykła grupa mieszkańców czy rada osiedla (a nie tylko stowarzyszenie) może ubiegać się o dotację na rozwiązanie problemu publicznego, w szczególności budowę drogi lub kanalizacji, edukację i kulturę, sport, bezpieczeństwo, ochronę przyrody, dobroczynność, wydarzenia patriotyczne czy wolontariat.

HASŁA NADAL AKTULANE

GOSPODARKA i INWESTYCJE ZAPEWNIAJĄ ROZWÓJ
Trasa ekspresowa do Trójmiasta - naciskanie władz krajowych w sprawie przyspieszenie budowy trasy S6 jak najwcześniejszego rozpoczęcie realizacji przynajmniej odcinka od Bożegopola do Gdyni. Szybki dostep do Trójmiasta to szansa dla funkcjonowania u nas poważnego biznesu, a także polepszenie komfortu dla lęborczan zainteresowanych pracą w Trójmieście
Wschodnia obwodnica Lęborka - naciskanie władz wojewódzkich w sprawie od dawna zaplanowanego nowego przebiegu drogi 214 Warlubie-Sierakowice-Lębork-Łeba, omijającego Lębork od wschodu (od strony Mostów).
Nowe miejsca pracy - współpraca z PUP, organizacjami przedsiębiorców i lokalnego rzemiosła, realizacja programów unijnych i współpracy międzynarodowej w oparciu o miasta partnerskie Lęborka, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych na aktywizacje bezrobotnych przez szkolenia, roboty publiczne, staże, praktyki i prace interwencyjne.
Nowe tereny dla przedsiębiorców - uzbrojenie i udostepnienie terenów pod działalność komercyjną
Rzemiosło i lokalni przedsiębiorcy - współpraca z tymi środowiskami jest fundamentem harmonijnego rozwoju miasta, gdyż to właśnie te środowiska tworzą miejsca pracy


MIESZKANIA
Tereny pod budownictwo mieszkaniowe - udostępnianie i zbrojenie terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne
Budowa mieszkań przez LTBS


MIASTO ZADBANE i PRZYJAZNE
Usprawnienie ronda Solidarności - cofniecie przejść dla pieszych i/lub przyciskowa sygnalizacja świetlna
Zagospodarowanie kwartału za"Belwederem" - zagospodarowanie terenu po nieczynnej kotłowni MPEC przy ul. Wyszyńskiego
Nowe ulice - sukcsywne budowanie dróg na nowych osiedlach domków jednorodzinnych
Remonty budyków mieszkalnych - wspieranie inicjatyw wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów dachów i elewacji
Nowe autobusy miejskie - wspieranie ZKM w pozyskaniu kolejnych nowych, wygodniejszych, bezpieczniejszych i bardziej ekonomicznych pojazdów.
Place zabaw - powinny pojawić się w kolejnych miejscach. Uwzględniać należy też potrzeby młodzieży jak skatepark czy boiska do koszykówki


MIASTO INTERESUJĄCE DLA TURYSTÓW
Muzeum Telewizji - promocyjne wykorzystanie postaci lęborczanina Paula Nipkowa
Ożywienie obwarowań - stworzenie specjalnego programu promocji zrewaloryzowanych średniowiecznych obwarowań, baszt i uliczek.
Nowoczesna promocja - promocja Lęborka w internecie, telewizji i na targach turystycznych oraz za pośrednictwem miast partnerskich
Wieża widokowa - zagospodarowanie Parku Chrobrego i stworzenie punktu widokowego w wieży ciśnień


EKOLOGIA i CZYSTOŚĆ
Programu segregacji odpadów - doskonalenie sytemu odbioru odpadów
Mniej dymiących kominów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację infrastruktury MPEC, a także wdrożenie systemu zachęt do podłączania się domków jednorodzinnych oraz kamienic wspólnot mieszkaniowych do centralnej sieci ciepłowniczej


OŚWIATA, KULTURA
Stypendia dla zdolnych - realizacja programu pomocy stypendialnej dla najlepszych uczniów.
Przyjazne szkoły - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i unowocześnianie wyposażenia szkół, a także techniczne udogodnienia dla uczniów niepełnosprawnych
Poszerzenie oferta LCK Fregata poprzez organizowanie wyjazdów na wydarzenia kulturalne do najbliższych miast, szczególnie Trójmiasta


REKREACJA
Jezioro Lubowidzkie - przywrócenie rekreacyjnego znaczenia dla lęborczan jeziora Lubowidzkiego, włączenie się w zagospodarowanie przystani LOK-u lub innej
Rozbudowa basenu - duże zainteresowanie pływaniem uzasadnia rozbudowę basenu w tym wprowadzenie atrakcji typowych dla standardu aquaparku
Przystań kajakowa - wraz z modernizacją bulwaru pojawia się szansa na wygodniejsze spływy kajakowe rozpoczynane w centrum Lęborka
Ścieżki rowerowe - rozbudowa sieci ścieżek w mieście i wykorzystanie do rekreacji rowerowej lasów otaczających Lębork


BLIŻEJ MIESZKAŃCA i BEZPIECZNIEJ
Dla niepełnosprawnych i osób starszych - wspieranie emerytów i innych środowisk defaworyzowanych, pomocy społecznej i rozwijanie wolontariatu
Przeciwdziałania patologiom - ograniczanie negatywnych zjawisk społecznych przez wspieranie aktywności sportowej młodzieży przez, wiekszą ofertę w zakresie rekreacji i zatrudnienie kolejnych streetworkerów
Spotkania z samorzadem - cykliczne otwarte spotkania samorządu ze społeczeństwem pozwolą na lepsze poznanie i rozwiązywanie problemów
Przerwanie pułapki zadłużeniowej - pomoc dla osób zalegających z czynszem poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia
Piesze patrole - współpraca z policją w celu zwiększenia liczby pieszych patroli
Wsparcie instytucji zapewniających bezpieczeństwo - publiczna służba zdrowia, policja, straż pożarna, straż graniczna, OSP to podmioty, które z miejskim wsparciem mogą być niezwykle pomocne w sytuacji zagrożeń
Żłobek - wypracowanie jakiejś formy wsparcia opieki nad dziećmi w wieku poniżej 2,5 roku dla pragnących pracować matek
Wspópraca ze stowarzyszeniami - organizacje pozarządowe zapewniają lepszą realizację zadań miasta i rozwiązywanie problemów, w sytuacjach, gdy najważniejsze jest autentyczne zaangażowanie człowieka
Stop narkotykom i dopalaczom - nie może byc przyzwolenia na degradację szczególnie młodego pokolenia poprzez rujnujące zdrowie, uzależniające używki
Rodzina najważniejsza - uwzglednianie w celach strategicznych kluczowej roli rodziny, w tym rodzin wielodzietnych, wspieranie ich przez służby społeczne w trudnych chwilach, ograniczanie zjawisk alkoholizmu i porzemocy w rodzinie